PIXO มีโรงงานผลิตที่ทันสมัยเป็นของตนเอง ซึ่งได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ทั้งระบบ
และคุณภาพสินค้าที่ได้รับรองจากสถาบันทั้งใน และนอกประเทศ อาทิเช่น ฝารองนั่งซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ
จากสถาบัน Sanitized และ Ciba จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์และฝักบัวอาบน้ำซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรฉลากเขียว
ด้านการประหยัดน้ำ เป็นรายแรกของประเทศไทยและ มอก. 1187-2542 ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการรับรอง
ในการจัดการที่เป็นระบบและมาตรฐาน การรับรองในตัวสินค้าที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้าสูงสุด